O spoločnosti

SUNMONT, s.r.o.
je spoločnosť, ktorá zabezpečuje montáže, inštalácie, revízie elektrických zariadení, dodávky a montáže fotovoltických elektrární, solárnych systémov, tepelných čerpadiel, dodávky a montáže trafostaníc, VN/NN prípojok, servis, drobné stavebné práce, obchod a sprostredkovanie obchodu. 


Profil spoločnosti
Spoločnosť SUNMONT s.r.o. bola založená v roku 2016 ako odozva na zvyšujúci sa dopyt po realizáciách na trhu s energiou. Bohaté skúsenosti týmu v elektromontážnej činnosti, ako aj dodávkach energetických celkov, robia z našej mladej spoločnosti dravého dodávateľa v oblasti elektro energetických stavieb. Naša spoločnosť sa riadi systémom kvality s cieľom dosahovať neustály rast organizácie, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého reťazca procesov podieľajúcich sa na realizácii služieb, zabezpečenia obchodnej, poradenskej, inštalačnej, inžinierskej ako aj výrobnej činnosti v oblasti energetiky v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, technickými normami a očakávaniami zákazníkov. 
 

Zabezpečujeme dodávky a montáže pre:  

 • Fotovoltické elektrárne  
 • Solárne systémy 
 • Tepelné čerpadlá 
 • Trafostanice  
 • Transformátory  
 • VN / NN rozvádzače 
 • VN / NN prípojky  
 • Bleskozvody  
 • Stroje a el. zariadenia

Poskytujeme služby :  

 • konzultačná a poradenská činnosť  
 • kompletný inžiniering energetických stavieb  
 • montáž a šéfmontáž  
 • opravy a servis  
 • zaškolenie obsluhy 
 • modernizácie a rekonštrukcie rozvodní 
 • revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 

Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka. 
 

Certifikáty SUNMONT s.r.o.: 

 • TUV – oprávnenie pre elektro montáže, opravy, revízie 
 • Inšpektorát práce SR – osvedčenie pre elektro revízie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov  
 • Raychem – oprávnenie pre montáž káblových súborov NN a VN 
 • Eaton – montáže, opravy rozvádzačov VN/NN  
 • Ministerstvo hospodárstva SR – osvedčenie pre inštalácie FVE a TČ 
 • European Certified EHPA – EU osvedčenie pre inštalácie TČ 

Fotovoltaické systémy 

PRINCÍP FVE:

ČO JE TO FOTOVOLTAIKA?
Technológia fotovoltaických článkov je založená na využívaní fotoelektrického javu.  

ČO JE TO FOTOELEKTRICKÝ JAV?
Je to uvoľňovanie elektrónov vo vnútri látky, alebo z jej povrchu účinkom elektromagnetického vlnenia. Existujú dva druhy fotoelektrického javu:
– vonkajší fotoelektrický jav – elektrón, účinkom dopadajúceho elektromagnetického vlnenia, opustí látku – nastane fotoelektrická emisia.
– vnútorný fotoelektrický jav – elektrón sa účinkom dopadajúceho elektromagnetického vlnenia uvoľní z väzby, ale zostane v látke.  

KTO VYSVETLIL PRINCÍP FOTOELEKTRICKÉHO JAVU?
V roku 1905 Albert Einstein (1879 – 1955) vypracoval teóriu, podľa ktorej energia nie je v elektromagnetickom vlnení rozložená spojito, ale elektromagnetické vlnenie je tok kvánt, ktoré sú samostatnými fyzikálnymi objektmi. Tieto kvantá elektromagnetického žiarenia dostali názov fotóny.  

AKÝ JE PRINCÍP ČINNOSTI FOTOVOLTAIKY?
Fotovoltaický jav existuje v plynoch, kvapalinách i tuhých látkach, ale hovoríme o ňom najmä v súvislosti s polovodičmi, pretože tam sa dosahujú účinnosti vhodné aj na energetickú premenu. Absorpciou dopadajúceho žiarenia sa vytvoria v polovodiči záporné a kladné nosiče náboja. Je nevyhnutné, aby žiarenie malo určitú energiu, ktorej veľkosť závisí od druhu polovodičového materiálu. Je zároveň potrebné, aby absorpčný polovodičový materiál mal určitú hrúbku, ktorá tak isto závisí od druhu použitého materiálu. Osobitne výhodné pre slnečnú energetiku budú materiály, ktoré už pri nepatrných hrúbkach sú schopné zachytiť žiarenie a vytvoriť elektrónovo – dierový pár. Aby nenastala spätná rekombinácia vytvorených nosičov náboja, musia sa od seba oddeliť vytvorením p-n priechodu. Potenciálová bariéra p-n priechodu zabráni rekombinácii elektrónov a dier. 

Ako funguje FVE – Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Základom systému je fotovoltaický panel z kremíka. FV panel vyrába jednosmerný elektrický prúd a napätie, ktoré sa pri bežných fotovoltaických elektrárňach (FVE) mení v meniči z jednosmerných veličín na striedavé s hodnotami vyhovujúcimi verejnej sieti 230V/400V 50Hz. Niektoré FV systémy nepoužívajú menič (jednosmerné veličiny/striedavé veličiny), ale používajú meniče DC/DC (jednosmerné veličiny/jednosmerné veličiny). Sú to zväčša systémy určené na ohrev vody. Elektrická energia z takýchto systémov (SOLAR KERBEROS) sa nedá použiť v bežných el. spotrebičoch. Používa sa na ohrev vody, vykurovanie pomocou špirály.

 • Ostrovná (off-grid) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň, ktorá funguje v režime bez elektrickej siete, obsahuje batérie, funguje ako hybridná fotovoltaická FVE, ale s tým rozdielom, že nemá možnosť kompenzácie nedostatku energie z verejnej elektrickej siete. Je vhodné pripojiť generátor elektrickej energie v prípade dlhodobých nepriaznivých svetelných podmienok.

 • Sieťová (on-grid) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň, ktorá pracuje na princípe spotrebovania okamžite vyrobenej elektrickej energie, prípadný prebytok sa „odovzdá“ do siete a nedostatok dokáže vykompenzovať verejnou elektrickou sieťou.

 • Hybridná (akumulátory) FVE 
  je fotovoltaická elektráreň napojená na verejnú elektrickú sieť. Domácnosť napojená na hybridnú fotovoltaickú elektráreň spotrebúva okamžitú vyrobenú elektrickú energiu, prípadný prebytok elektrickej energie sa akumuluje v batériách, ktoré napájajú domácnosť za nepriaznivých svetelných podmienok, prípadný nedostatok vykompenzuje verejnou elektrickou sieťou. 

Solárne (fototermické) systémy

POPIS SYSTÉMU
Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Jednou z možností ako ju získať sú práve solárne kolektory. Slnečné kolektory dokážu premieňať slnečnú energiu na energiu tepelnú. Solárne kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda na premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na teplo a odovzdáva ho teplovodivej látke.

ÚSPORA ENERGIE
Dobre projektovaný solárny systém nám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu. Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje 25-40%. V prechodných obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu TÚV takmer plnohodnotné. V minulosti boli solárne kolektory len okrajovým zdrojom energie, ktorý musel byť väčšiu časť roka doplnený ďalším zdrojom. Neustály vývoj však umožnil využitie slnečnej energie počas väčšiny roka, a to nielen na prípravu teplej úžitkovej vody, ale aj na prípravu vody pre vykurovanie, alebo ohrievanie bazénov.

Tepelné čerpadlá

PRINCÍP TEPELNÉHO ČERPADLA: 

 • K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu.
 • Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvýši jeho teplota.
 • Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu.
 • Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.
 • Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda:
Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu.
Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestnenie vonku a je možné ich pripojiť na existujúci vykurovací systém s radiátormi. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami.

Tepelné čerpadlá zem-voda / voda-voda:
Tepelné čerpadlá využívajúce ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi, alebo v spodnej vode.
Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou.

Elektro inštalácie a montáže

Elektroinštalácie rodinných domov, priemyslových / rekreačných objektov či VN/NN rozvodov a trafostaníc.
Od projektu po samotný návrh rozvodov, vrátane bleskozvodov, slaboprúdových rozvodov (EZS, UTO, počítačové siete)  a samotnej realizácie Vám dodáme kompletne na kľúč k Vašej spokojnosti.
V spojení s vybraným systémom OZE – fotovoltaika, solar, tepelné čerpadlo Vám tak ušetríme peniaze.

Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Každý deň chránime životy ľudí a ich hodnoty.
Revízie elektrických inštalácií, elektrických zariadení, elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov, bleskozvodov, VN/NN vedení, trafostaníc.

Servis

Zabezpečíme elekto servis Vašich rodinných domov, priemyslových / rekreačných objektov či VN/NN rozvodov a trafostaníc vrátane potrebnej administratívnej agendy.

Referencie

Vybrané referencie:

 • stavby FVE
  Liptovský Hrádok – 300 kWp
  Liptosvký Hrádok – 60 kWp
  Bratislava – 2,55 kWp
  Podbrezová – 2,55 kWp
  Dunajská streda – 4,2 kWp
  a ďalšie…

 • elektromontáže a inštalácie
  Stop Shop SR
  Billa SR
  Chalety Lúčky  – Jasná, L. Mikuláš
  a množstvo ďalších: elektromontáží a inštalácií priemyselných stavieb a rodinných domov

 • revízie elektro (OP a OS)
  Stop Shop SR
  Billa SR
  Vodný park Bešeňová
  Aquapark Tatralandia
  Autokemping Liptovská Mara
  a ďalšie revízie bytov, rodinných domov, priemyselných / rekreačných objektov, obchodov, vodných plavidiel, fotovoltaických elektrární, tepelných čerpadiel, trafostaníc…

Kontakt

Adresa:
SUNMONT s.r.o.,
Galovany 87,
032 11 Svätý Kríž,
okr. Liptovský Mikuláš,
Slovensko

IČO: 50253603
IČ DPH: SK2120246667

E-mail: info@sunmont.eu
Web: www.sunmont.eu

Dotazník

  * - povinné

  Mám záujem o:
  Fotovoltaický systémSolárny (fototermický) systémTepelné čerpadloElektro inštalácia / montážRevízia elektroElektro inginieringServis